menu

Algemene Voorwaarden LoooX

Op deze pagina lees je meer over onze algemene voorwaarden, van toepassing op de LoooX website. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de website van LoooX.

Akkoordverklaring

Als je deze gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, ben je niet gerechtigd website van LoooX te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Als je gebruik maakt van website van LoooX geef je daarmee aan onderhavige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. LoooX is echter te allen tijde gerechtigd jou de toegang tot eigen website te ontzeggen.

Wijziging

LoooX is te allen tijde gerechtigd de informatie op website en deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden te wijzigen. LoooX adviseert je de website en de gebruiksvoorwaarden en de algemene gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Doel website LoooX
Website beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over badkamer producten in de breedste zin des woords. Op de door website aangeboden producten zijn de voorwaarden van website van toepassing.

Hyperlinks

  • De website van LoooX bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van LoooX. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.

  • Onze website kan hyperlinks naar websites van partners van website en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van jou als de gebruiker verstrekt. LoooX is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

Eigendom

Alle rechten op website en alle informatie op deze website berusten volledig bij LoooX, haar partners en adverteerders. De LoooX website behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van website LoooX, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van website geldt: © 2023 website LoooX, Nederland.

Informatie

Website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals je deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van LoooX. Het is niet toegestaan informatie die van website wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

Gebruiksrecht

De LoooX website verleent jou als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de website te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan.

 

Het is, met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om website te kunnen raadplegen of website in zoekmachines zoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om www.looox.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door website worden ontsloten.

 

Bovendien is het verboden om de website – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van website voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de LoooX website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

Beveiliging

Website spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van website achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van website te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten.

 

LoooX staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. LoooX is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

Aansprakelijkheid

LoooX sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van website LoooX, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op website of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf website LoooX, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om website te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van website.

Conversie

Indien enige bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Verkoop producten

Voor de verkoop van producten op website gelden de aldaar genoemde algemene voorwaarden. Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van website worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Deventer. Heb je naar aanleiding van dit artikel nog een vraag? Neem gerust contact met ons op.